Regulamin

Organizacyjnie na początek

 1. SMAL 2024 (Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej, dalej: Spotkanie) rozpoczyna się w środę, 21 sierpnia o godzinie 16:00, a kończy w niedzielę, 25 sierpnia Mszą Świętą o godzinie 14:30. 
 2. Aby zostać uczestnikiem SMAL należy zarejestrować się na Spotkanie poprzez formularz zamieszczony na stronie smal.lublin.pl, dokonując przy tym opłaty po zakończeniu rejestracji, przedstawić wygenerowany internetowo bilet QR w recepcji w dniu przyjazdu na Spotkanie oraz otrzymać opaskę i/lub identyfikator Uczestnika.
 3. Wydarzenie jest biletowane. W cenie biletu znajduje się: pełne wyżywienie na każdy dzień spotkania, sanitariaty, ubezpieczenie i pakiet startowy dla Uczestnika Spotkania. W przypadku rezygnacji ze Spotkania nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 4. SMAL jest wydarzeniem, podczas którego nocleg odbywa się w namiotach. Uczestnik rozbija namiot tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez służbę porządkową.
 5. Wstęp na pole namiotowe mają wyłącznie Uczestnicy, którzy otrzymali opaskę i/lub identyfikator Uczestnika. W dniu przyjazdu Uczestnika dopuszcza się wstęp również rodzicom/prawomocnym opiekunom, którzy uprzednio otrzymali opaskę papierową w recepcji.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza wyznaczonym terenem Spotkania.
 7. Uczestnikom wydarzenia pomocne będą: namiot, karimata, śpiwór, ciepłe części ubioru, przybory toaletowe, latarka, Pismo Święte, różaniec oraz coś do notowania.

Zasady w związku z ochroną zdrowia

 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. poinformowania Organizatora SMAL podczas rejestracji o ewentualnych nietolerancjach pokarmowych, uczuleniach (w szczególności na leki) oraz chorobach przewlekłych.
 2. W przypadku objawów chorobowych lub potrzeby interwencji medycznej należy zgłosić się do służby medycznej znajdującej się na terenie Spotkania.
 3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika rodzic/opiekun prawny zgadza się, gdy zajdzie taka konieczność, na przewóz Uczestnika prywatnym samochodem do najbliższej placówki medycznej.

Od Organizatora

 1. Organizator ubezpiecza wszystkich Uczestników oraz wolontariuszy na czas trwania Spotkania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji całości Spotkania i jego przygotowania w formie zdjęć, wideo i audio oraz prawo do prowadzenia streaming’u wydarzenia na platformach mediów społecznościowych: youtube.com, facebook.com, Instagram, TikTok itp.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku Uczestnika zarejestrowanego podczas realizacji SMAL. Wizerunek może zostać wykorzystany w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz przez partnerów współpracujących.

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnik SMAL zobowiązuje się do:
  1. do obligatoryjnego uczestnictwa we wszystkich punktach Spotkania,
  2. do zachowania ciszy nocnej między godzinami 24:00 – 6:30,
  3. do noszenia przez cały czas trwania wydarzenia opaski wstępu i/lub identyfikatora oraz okazanie ich, w momencie, gdy zostanie o to poproszony przez Organizatora, bądź służby porządkowe,
  4. dbania o porządek i segregację śmieci, przez używanie do tego specjalnych pojemników,
  5. bezwzględnego stosowania się do poleceń oraz wskazań wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację Spotkania,
  6. dbania i właściwego użytkowania sprzętu wykorzystywanego podczas Spotkania, w sposób wskazany przez Organizatora.
 2. W czasie trwania Spotkania zakazuje się:
  1. spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów; w tym także e-papierosów oraz podgrzewaczy tytoniu, brania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,
  2. wnoszenia na teren Spotkania przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu swojemu lub innych uczestników Spotkania,
  3. spania w namiocie osób różnych płci.
 3. Niestosowanie się do wcześniejszych punktów regulaminu może skutkować koniecznością opuszczenia Spotkania bez zwrócenia jego kosztów.
 4. W przypadku dokonania zniszczenia mienia należącego do Organizatora Spotkania przez Uczestnika, Uczestnik (pełnoletni) lub jego rodzic/opiekun prawny ponosi koszt naprawy lub zakupu zamiennika zniszczonej rzeczy o takiej samej wartości. Decyzję odnośnie wyboru między tymi sposobami naprawy szkody podejmuje Organizator. Kwota płatna do 14 dni od decyzji Organizatora.

ZASADY KUPNA BILETU NA SMAL

 1. Organizatorem wydarzenia, jest Centrum Duszpasterstwa Młodzieży znajdujące się na ul.Filaretów 7 NIP 7123337930.
 2. Wszelkie reklamacje związane z kupnem biletu prosimy składac na adres: sekretariat@smal.lublin.pl. Sprawa zostanie rozpatrzona po 14 dniach od momentu jej złożenia.

Proponujemy

 1. Nie bierz na SMAL zbyt wartościowych rzeczy. Pamiętaj, że biwakowy charakter Spotkania nie sprzyja swobodnemu ich przechowywaniu, a Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione.
 2. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczne uczestnictwo w wydarzeniu, dlatego jeśli w czasie Spotkania Uczestnik zauważy niebezpieczną sytuację lub uszkodzony sprzęt, prosimy, by niezwłocznie dał znać Organizatorowi.
 3. SMAL jest czasem, który jest szansą na zbliżenie do Boga. To od Ciebie zależy, na ile z niego skorzystasz! 

Zapisy na SMAL już wkrótce!

Wesprzyj nas

Spotkanie Młodych w Garbowie ma miejsca także dzięki ofiarności naszych darczyńców i sponsorów.

Jeżeli chcecie wspomóc nas w dalszej pracy, można dokonać wpłaty na poniższe konto:

33 7061 0006 0610 4172 5244 0001

w tytule prosimy wpisać: Darowizna na SMAL


Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
Archidiecezji Lubelskiej
ul. Filaretów 7,
20-609 Lublin
Uczestnicy SMAL słuchający konferencji
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com